F32

Znak graniczny / Border stone

23.02.2020

54/365: Border stone 77